Logo Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku

Przedłużenie terminu konkursu do dnia 29.02.2024 r. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ocena 0/5

ZARZĄDZENIE NR 121/2023

PREZESA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 

UL. STEFANA BATOREGO 44,  05 - 400 OTWOCK

z dnia 25.09.2023  r.

 

w sprawie udzielania zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. 

Na podstawie:

- art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z póz. zm.),

- art.140, art.141, 146 ust.1, art. 147 – 150, 151 ust. 1,2 i 4 – 6,art.152,153 i  art.  154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

 

§ 1

Przeprowadza się konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską.

§ 2

W celu realizacji zadania wskazanego w § 1 niniejszego zarządzania: 

1.       Zamieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert o treści określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a)       na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Powiatowego Centrum Zdrowia  Sp. z o. o. 

b)      na stronie internetowej pod adresem: www.pcz-otwock.pl

zakładki    praca   konkurs ofert    świadczenia medyczne .

2.       Określa się warunki, jakie powinni spełnić oferenci wskazane w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.       Wprowadza się formularz ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii   stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4.       Zatwierdza się wzór umowy na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii , stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.       Powołuje się Komisje Konkursową do oceny ofert w składzie: 

1.       Przewodniczący Komisji:  

Dyrektor ds. Medycznych lub osoba wskazana przez Dyrektora ds. Medycznych 

2.       Członkowie

a)       Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

b)      Kierownik Działu Kadr

6.       Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 3

1.       Termin składania ofert wyznacza się na dzień  26.10.2023 r., do godziny 11:30.

2.       W ramach postępowania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w § 2 pkt.5, dokonuje otwarcia ofert na świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem zamówienia w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 12:00. 

3.       Termin rozstrzygnięcia konkursu  jego ogłoszenia wyznacza się na dzień 26.10.2023 r.  o godzinie 13:00. 

4.       Komisje rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Działu Kadr.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez:

1.       Umieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowa Sp. z o. o.: 

www.pcz-otwock.pl 

zakładki    praca   konkurs ofert     świadczenia medyczne.

2.       Doręczenie :

·         Kierownik Działu Kadr

·         Komisji  zgodnie ze składem. 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

ul. Batorego 44, 05- 400 Otwock

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

zarządzenie nr 121
Format: pdf, 196.6 kB
Załącznik nr 1 wzór umowy
Format: pdf, 359.45 kB
Załącznik nr 2 ogłoszenie
Format: pdf, 169.69 kB
Załącznik nr 2 warunki szczegółowe
Format: pdf, 221.22 kB
Załącznik nr 3 oferta
Format: pdf, 239.72 kB
załącznik nr 5 regulamin pracy komisji
Format: pdf, 161.29 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności