ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Usługi komercyjne

 Zapraszamy Państwa do skorzystania z komercyjnych (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji

 

Zasady udzielania świadczeń odpłatnych/ komercyjnych
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji:

 1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji zapewnia w pierwszej kolejności prawidłową realizację umowy z NFZ.
 2. Realizacja świadczeń zdrowotnych odpłatnych nie ma wpływu na kolejkę oczekujących osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
 3. Świadczenie zdrowotne udzielane za odpłatnością są wykonywane przez lekarzy w innym terminie aniżeli wykonują oni świadczenia zdrowotne wykonywane zgodnie z umową z NFZ.
 4. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji wystawia rachunek/fakturę za wykonane świadczenia zdrowotne pacjentom, zgodnie z Cennikiem lub w przypadku braku świadczenia w Cenniku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji a pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) w przedmiotowym zakresie.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Cennik Świadczeń Komercyjnych

Zasady udzielania świadczeń komercyjnych (odpłatnych)
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji:

 1. Świadczenia zdrowotne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji wykonywane są odpłatnie, przede wszystkim w przypadku zgłoszenia się osoby do udzielenia świadczenia zdrowotnego ujętego w Cenniku.
 2. Świadczenia są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny ich wykonania w odpowiedniej jednostce lub komórce organizacyjnej Podmiotu leczniczego, przy czym ich realizacja nie będzie miała wpływu na kolejkę oczekujących osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
 3. W Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. mogą być udzielone odpłatnie świadczenia zdrowotne nieujęte w Cenniku, jedynie w uzasadnionych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie, na podstawie umowy zawartej z pacjentem lub podmiotem zewnętrznym, w zakresie świadczeń:
 • nieobjętych umową z NFZ oraz jednocześnie nieujętych w Cenniku stanowiącym;
 • objętych umową z NFZ, wykonanych osobie nieubezpieczonej i nieuprawnionej do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji zapewni w pierwszej kolejności prawidłową realizację umowy z NFZ;
 2. udzielenie świadczenia zdrowotnego nie będzie miało wpływu na kolejkę oczekujących osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu z NFZ;
 3. świadczenie zdrowotne zostanie wykonane przez lekarza w innym terminie aniżeli wykonuje on świadczenia zdrowotne wykonywane zgodnie z umową z NFZ.
 4. Przed odpłatnym udzieleniem świadczenia zdrowotnego Powiatowe Centrum Zdrowia informuje pacjenta o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie w innym podmiocie leczniczym oraz odbiera od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego pisemne oświadczenie, że został o powyższym poinformowany i mimo to wyraża zgodę na udzielenie odpłatnego świadczenia w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
 • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji wystawia rachunek/fakturę za wykonane świadczenia zdrowotne pacjentom, zgodnie z Cennikiem lub w przypadku braku świadczenia w Cenniku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji a pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) w przedmiotowym zakresie.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content