ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Prawa pacjenta

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849) 

 

Zgodnie z ww. ustawą pacjent ma następujące prawa:

 

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych:

1) udzielane świadczenia zdrowotne muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej;

2) osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

3) pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz sprzęty, które są używane do udzielania świadczeń powinny spełniać wymagania sanitarne;

4) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej;

5) w przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych;

6) pacjent ma prawo żądać, aby osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych zasięgnęła opinii innego lekarza/pielęgniarki/położnej lub aby zostało zwołane konsylium.

 

 1. Prawo do informacji:

1)  pacjent ma prawo uzyskać od lekarza zrozumiałą dla niego informację o swoim stanie zdrowia;

2)  lekarz zobligowany jest do udzielenia informacji szczególnie w zakresie:

a) rozpoznania,

b) proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,

c) możliwych do przewidzenia skutkach ich zastosowania lub zaniechania,

d) wynikach leczenia i rokowaniu;

3) pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu informacji o jego stanie zdrowia;

4) pacjent ma możliwość wskazania osoby lub osób, którym lekarz będzie udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta.

 

 1. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1) pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy wyrażenia takiej zgody po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu;

2) w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgoda jest wyrażana w formie pisemnej (w pozostałych przypadkach zgodę można wyrazić ustnie);

3) badanie lub świadczenie może być udzielone bez zgody pacjenta tylko w przypadku, gdy pacjent znajduje się w stanie, który wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej albo gdy zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

 1. Prawo do tajemnicy informacji:

1) osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachowywać w tajemnicy wszelkie zawiązane z pacjentem informacje, w tym, o stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu;

2) pacjent może wyrazić zgodę na ujawnienie wskazanych przez niego informacji;

3) bez zgody pacjenta osoba wykonująca zawód medyczny może ujawnić informacje związane z pacjentem tylko w przypadku gdy:

a) niezbędne jest przekazanie informacji związanych w udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny (w przypadku, gdy osoby te uczestniczą w udzielaniu przedmiotowych świadczeń),

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób,

c) przepisy powszechnie obowiązującego prawa na to zezwalają,

d) dzieje się to w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

4) osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

 

 1. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych:

1) każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego można zgłosić:

a) osobie wykonującej zawód medyczny (np. pielęgniarce, lekarzowi, farmaceucie),

b) Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

c) podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

2) wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania działań niepożądanych  produktów leczniczych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  http://www.urpl.gov.pl/pl – w zakładce  Produkty lecznicze, w podzakładce Monitorowanie bezpieczeństwa leków.

 

 1. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

1) w przypadku, gdy pacjent nie zgadza się z treścią orzeczenia lub opinii lekarskiej, a postępowanie odwoławcze w doniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, pacjent może wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia;

 

 1. Prawo do dokumentacji medycznej:

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może ona zostać udostępniona:

1) do wglądu – w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Szczegółowe informacje w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji znajdują się w zakładce „Dla pacjenta” – „Udostępnianie dokumentacji medycznej” 

 

 1. Prawo do poszanowania godności i intymności:

1) wszystkie świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem intymności i godności pacjenta;

2) prawo to obejmuje również prawo do umierania w spokoju i godności;

3) pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i cierpienia;

4) pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła mu osoba bliska;

5) rodzic pacjenta ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego dziecku;

6) w przypadku stwierdzenia przez personel medyczny zagrożenia epidemiologicznego może on odmówić obecności osoby bliskiej ze względu  na bezpieczeństwo zdrowotne, jednakże taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

 1. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

1) przebywając w szpitalu pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami;

2) prawo to przysługuje, w przypadku przebywania pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym;

3)  prawo to daje również możliwość m.in. towarzyszenia pacjentkom przy porodzie lub przebywania rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji.

 

 1. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej:

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 

 1. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych:

Każdy podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zapewnić pacjentom możliwość bezpłatnego przechowania rzeczy wartościowych w depozycie.

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content