ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

16.12.2021
Konkurs na transport medyczny środkami specjalistycznymi.

Zawiadomienie o wyborze oferenta

16.12.2021

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku zatrudni lekarzy:

– CHIRURGÓW
– PSYCHIATRÓW

Warunki:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/ kontraktu,
– praca w zespole doświadczonych lekarzy specjalistów,

W przypadku gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji należy pisać na adres e-mail: sekreariat@pcz-otwock.pl lub kontaktować się pod nr tel. 22 778 26 10.

ogłoszenie lekarze docx

Samodzielny Kucharz

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie i porcjowanie wyrobów kulinarnych;
 2. Zabezpieczenie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 3. Inne prace zlecone przez Kierownika Kuchni.

Wymagania:

 1. Doświadczenie na stanowisku Kucharza;
 2. Obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności;
 3. Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka sanepidu)

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie;
 2. Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o przesłanie CV na adres e-mail: kuchnia@pcz-otwock.pl

Oświadczenia:

 1. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 2. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”
 3. Jeżeli zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane określone w9 RODO prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44   szczególnych kategorii danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.”

Lekarz
Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie:
Szpital PCZ w Otwocku przy ul.Batorego 44, zatrudni lekarzy specjalistów lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w oddziale chorób wewnętrznych w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej lub wyłącznie na dyżury w oddziale wewnętrznym.
Oferujemy:

1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
2. Elastyczny grafik;
3. Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy;

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl


Osoba kwalifikująca do szczepień

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji przy ul. Batorego 44 w Otwocku zatrudni osoby kwalifikujące do szczepienia przeciwko COVID-19.
Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
 • elastyczny grafik;
 • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: kadry@pcz-otwock.pl


Lekarz kardiolog
Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie:
Szpital PCZ w Otwocku ul. Batorego 44,zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do pracy w przychodni kardiologicznej (AOS) w dowolnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Oferujemy:
1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
2. Elastyczny grafik;
3. Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy;

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@pcz-otwock.plSalowa

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie: 

Szpital PCZ w Otwocku ul.Batorego 44, zatrudni salową

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Doprowadzenie w godzinach pracy do należytej czystości i porządku sal chorych i innych pomieszczeń znajdujących się w oddziale;
 2. Bieżące i zgodne z procesami higienicznymi oczyszczanie koszy z nieczystości, wynoszenie posegregowanych odpadów;
 3. Pomoc pielęgniarce/położnej przy obsłudze chorych;
 4. Pomoc chorym przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, wynoszenie i oczyszczanie naczyń z wydalin zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi;
 5. Przynoszenie posiłków z kuchni głównej do kuchenki oddziałowej;
 6. Roznoszenie posiłków chorym, zbieranie, zmywanie naczyń po posiłkach;
 7. Właściwe zgodne z przepisami i instrukcją wewnątrzszpitalną postępowanie z brudnymi naczyniami oraz odpadami stałymi i płynami po posiłkach;
 8. Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi do utrzymania czystości;
 9. Czynne uczestnictwo w czuwaniu nad bezpieczeństwem chorych;
 10. Powiadomienie pielęgniarki/położnej o zauważonych brakach, zniszczeniach, uszkodzeniach.

Oferujemy:

 1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;
Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o przesłanie CV zawierające klauzule ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl lub o dostarczenie do Sekretariatu PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. ☎️22 788 26 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, adres: ul. Batorego 44, 05-400 Otwock;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pcz-otwock.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Pielęgniarka i położna

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie: 

Szpital PCZ w Otwocku ul.Batorego 44, zatrudni pielęgniarkę oraz położną do pracy w następujących komórkach PCZ:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny,
 • Oddział Intensywnej Terapii,
 • Blok operacyjny,

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;
 2. Ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej;
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej;
 4. Wykonanie wstępnej diagnostyki;
 5. Przyjęcie pacjenta do szpitala;
 6. Wykonanie czynności higienicznych u chorego;
 7. Obsługa sprzętu medycznego i komputerowego.

Wymagania:

 1. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo;
 3. Znajomość aktualnych przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych;
 4. Cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista;

Oferujemy:

 1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;
Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o przesłanie CV zawierające klauzule ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl lub o dostarczenie do Sekretariatu PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. ☎️22 788 26 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, adres: ul. Batorego 44, 05-400 Otwock;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pcz-otwock.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Lekarz

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie: 

Szpital PCZ w Otwocku ul.Batorego 44, zatrudni LEKARZA, do pracy na IZBIE PRZYJĘĆ

Oferujemy:

 1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. Elastyczny grafik;
 3. Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy;

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl


Chirurg i rezydent

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie: 

Szpital PCZ w Otwocku ul.Batorego 44, zatrudni chirurga i rezydenta, w trakcje specjalizacji z chirurgi do pracy na Oddziale Chirurgii i/lub na dyżury.

Oferujemy:

 1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. Elastyczny grafik;
 3. Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy;

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt na adres e-mail: a.smolak@pcz-otwock.pl


Samodzielny Kucharz

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 Ogólny zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie i porcjowanie wyrobów kulinarnych;
 2. Zabezpieczenie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

 3. Inne prace zlecone przez Kierownika Kuchni.

Wymagania: 

 1. Doświadczenie na stanowisku Kucharza – min. 3 lata;
 2. Obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności;
 3. Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka sanepidu)

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie;
 2. Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o przesłanie CV na adres e-mail: kuchnia@pcz-otwock.pl

Oświadczenia:

 1. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 2. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”
 3. Jeżeli zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane określone w art.9 RODO prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44 szczególnych kategorii danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 44, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000439686, NIP: 532-204-47-44, REGON: 146 378 640.

 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku jest Pan Dariusz Skowera, mail: iod@pcz-otwock.pl

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO na podstawie przepisów prawa (art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

 4. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

 5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji (wtedy dane są przechowywane przez 12 miesięcy).

 6. W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: 05-400, Otwock, Ulica Batorego 44

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością ukończenia procesu rekrutacji

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Diagnosta Laboratoryjny

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • wykonywanie badań diagnostycznych z  serologii (we współpracy z technikiem analityki medycznej), za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, nadzorowanie  wykonania tych badań oraz interpretacja i ocena  ich wyników.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,
 • czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • aktualne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych,
 • umiejętność obsługi aparatury medycznej

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy: l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl


 Lekarz  neonatolog

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz neonatolog ze specjalizacją

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl lub sekretariat@pcz-otwock.pl


Lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej w POZ będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content