Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość  i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówki objęte projektem, w szczególności w zakresie POZ i AOS. Przyczyni się to do obniżenia niekorzystnych trendów demograficznych. Wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwi pacjentom szybką diagnostykę w bezpośredniej odległości id swojego miejsca zamieszkania na poziomie opieki ambulatoryjnej bez konieczności diagnostyki w warunkach szpitalnych, która skutkuje czasową biernością pacjenta na rynku pracy. Projekt dostosowuje placówki do wprowadzenia opieki koordynowanej. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu otwockiego dotyczące dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, w krótkim terminie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Wartość projektu ogółem: 4 947 506,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 3 934 004,80 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny i mammograf.