Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie dźwigu osobowego. Celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów PCZ, co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i poprawi standard życia pacjentów poprzez większą dostępność do usług zdrowotnych tym specjalistycznych badań medycznych. Doposażenie i modernizacja gabinetów POZ i AOS oraz rehabilitacji onkologicznej i kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny, umożliwiający diagnostykę w miejscu zamieszkania chorego lub w bezpośredniej jego bliskości, pozwoli uniknąć wydłużonych hospitalizacji i wpisze się w kompleksowość świadczeń medycznych oraz przystosuje podmiot do założeń opieki koordynowanej. Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 6.1 RPO WM, jest zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych, o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach.

Wartość projektu ogółem: 5 831 464,99 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 4 438 851,99 zł

Zakupiono sprzęt medyczny i tomograf.