ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Kategoria: Dotacje UE

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

 

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

Sprzęt medyczny przekazany Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul.Batorego 44, 05-400 Otwock w ramach projektu:

 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Compact plus – 5 szt. w kwocie 14 850,00 zł.
 2. Pompa infuzyjna Perfusor Space z wyposażeniem (pompa, uchwyt mocujący, zasilacz, wspólne przewody łączące) – 2 szt. w kwocie 9 396,00 zł.
 3. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej Airvo 2 Set – 5 szt., (urządzenie Airvo, mobilny stojak, podstawka do mocowania na stojaku, kosz na akcesoria, przepływomierz do tlenu, układy oddechowe 50 szt., kaniule donosowe 60 szt.) w kwocie 43 995,00 zł.
 4. Układy oddechowe 900PT561 60 szt., Kaniule donosowe OPT944 60 szt., Kaniule donosowe OPT946 60 szt. w kwocie 25200,00 zł.
 5. Cyfrowy Aparat RTG SAMSUNG GM 85 – 1 szt. w kwocie 399 999,77 zł.
 6. Aparat do wyskoprzepływowej terapii tlenowej AIRVO 2 z przepływomierzem – 4 szt. w kwocie 57 369,60 zł.
 7. Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID-BH 2 szt., układ oddechowy podrzewany z komorą samonapełniająca się 20 szt., Kaniule w 3 rozmiarach 20 szt.
 8. Kardiomonitro BIOLIGHT Q7 z wbudowanym IBP – 1 szt. w kwocie 21 728,15 zł.
 9. Pulsoksymetr Masimo RAD-5 – 1 szt. w kwocie 3 564,00 zł.
 10. Respirator Astral 150 – 1 szt. w kwocie 31 355,46 zł.
 11. Aparat wraz ze stojakiem z koszykiem i podstawką do mocowania 4 szt., Przepływomierz tlenu medycznego typ AGA 4 szt., rurki i komory AirSpiral serii Airvo 2 40 szt., Kaniule donosowe Optiflow  80 szt.
 12. Pulsoksymetr – 10 szt.
więcej
Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Szacunkowa całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.
więcej
Nowe RTG Jezdne

Nowe RTG Jezdne

NOWE RTG JEZDNE ?
REALIZACJA PROJEKTU UE
 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- Co -V-2″
 
więcej
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 113 889,15 zł

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

RPMA.06.01.00-14-9981/17 pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Zakupiono sprzęt medyczny  i RTG.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie dźwigu osobowego. Celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów PCZ, co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i poprawi standard życia pacjentów poprzez większą dostępność do usług zdrowotnych tym specjalistycznych badań medycznych. Doposażenie i modernizacja gabinetów POZ i AOS oraz rehabilitacji onkologicznej i kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny, umożliwiający diagnostykę w miejscu zamieszkania chorego lub w bezpośredniej jego bliskości, pozwoli uniknąć wydłużonych hospitalizacji i wpisze się w kompleksowość świadczeń medycznych oraz przystosuje podmiot do założeń opieki koordynowanej. Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 6.1 RPO WM, jest zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych, o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach.

Wartość projektu ogółem: 5 831 464,99 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 4 438 851,99 zł

Zakupiono sprzęt medyczny i tomograf.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość  i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówki objęte projektem, w szczególności w zakresie POZ i AOS. Przyczyni się to do obniżenia niekorzystnych trendów demograficznych. Wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwi pacjentom szybką diagnostykę w bezpośredniej odległości id swojego miejsca zamieszkania na poziomie opieki ambulatoryjnej bez konieczności diagnostyki w warunkach szpitalnych, która skutkuje czasową biernością pacjenta na rynku pracy. Projekt dostosowuje placówki do wprowadzenia opieki koordynowanej. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu otwockiego dotyczące dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, w krótkim terminie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Wartość projektu ogółem: 4 947 506,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 3 934 004,80 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny i mammograf.

więcej
INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dwie umowy na realizację projektów dofinansowaniem unijnym:

 1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)
 2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)

Projekty są kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-VI u których zdiagnozowano otyłość lub chorobę kręgosłupa. Jeden może brać udział tylko w jednym projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie medyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne w formie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone będą również zajęcia teoretyczne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów

Proces rekrutacji do projektu składać będzie się z 3 etapów:

Etap I – zgłoszenie uczniów przez szkoły do Biura Projektu, zgodnie z załączonymi arkuszami. Komisja wybierze po 150 uczniów do każdego projektu.

Etap II – Rodzice lub opiekunowie składają wnioski o przystąpienie uczniów do poszczególnych projektów. Uczniowie, których rodzice złożyli wnioski będą skierowani na kwalifikacyjne badania lekarskie.

Etap III – w wyniku badań wybranych zostanie 120 uczniów do każdego z projektu, w tym po 100 uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz po 20 uczniów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu ucznia z listy podstawowej, w jego miejsce wchodzi uczeń z listy rezerwowej

Zajęcia trwać będą w terminie listopad 2019 – czerwiec 2020

Zapisy w sekretariacie szkoły lub przez mail:

rekrutacja_pcz_kregoslup@wp.pl (choroby kręgosłupa)

rekrutacja_pcz_otylosc@wp.pl (otyłość)

W zgłoszeniu mailowym wystarczy podać: Imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, klasa i kontakt (mail i numer tel.)

Bliższych informacji udzielają: Janusz Kaszuba tel. 660861003 oraz Bogumiła Jagiełło 791993995

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.

więcej
Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/07/1-962x98.png

Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci
z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Projekt jest adresowany do dzieci z powiatu otwockiego z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu  2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :
Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in.:

– opiekę medyczną,
– poradnictwo dietetyczne,
– wsparcie psychologiczne,
– warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia i grywalizację,
– cykliczne zajęcia sportowe.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 660861003,
e-mail: rekrutacja_pcz_otylosc@wp.pl

Biuro projektu – PCZ w Otwocku, ul. Stefana Batorego

Regulamin projektu – pobierz tutaj.
Formularz rekrutacyjny – pobierz tutaj.

więcej
Skip to content