Szanowni Państwo,

Wyrażając ogromną wdzięczność za Państwa hojność i chęć pomocy Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jednocześnie pragniemy poinformować, iż ze względu na liczne regulacje prawne związane w szczególności z przepisami prawa podatkowego, którym PZC Sp. z o. o. w restrukturyzacji podlega będąc jednocześnie podmiotem leczniczym oraz spółką należącą do jednostki samorządu terytorialnego, niezbędne jest w zakresie darowizn rzeczowych zawarcie umowy darowizny, której wzór z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Umowę można zawrzeć na 2 sposoby:

  1. dostarczyć wraz z darowizną uzupełnioną i podpisane 2 egzemplarze umowy, po czym po podpisaniu przez Zarząd PCZ jeden egzemplarz zostanie odesłany na adres wskazany przez Darczyńcę w komparycji lub może zostać odebrany osobiście przez Darczyńcę z siedziby Obdarowanego;

  2. zgłosić do Działu Organizacyjno-Prawnego chęć dokonania darowizny rzeczowej wskazując przedmiot darowizny, ilość oraz wartość, po czym umowa zostanie najpierw podpisana przez Zarząd PCZ, następnie:

  • oba egzemplarze zostaną przekazane Darczyńcy w celu podpisania przedmiotowej umowy, a jeden egzemplarz zostanie dostarczony wraz z przedmiotem darowizny lub wcześniej,

  • podpisanie w siedzibie Obdarowanego jeśli Darczyńca osobiście dostarcza przedmiot darowizny przed dostarczeniem przedmiotu darowizny.

We wszelkich sprawach w zakresie darowizn osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Ewelina Sobiech (e.sobiech@pcz-otwock.pl).

 

Wzór umowy darowizny rzeczowej – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Wzór umowy darowizny rzeczowej – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą [wpisany do CEIDG]

Wzór umowy darowizny rzeczowej – osoba prawna [spółka wpisana do KRS]