PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązuje się finansować kwotą 15 000,00 złotych (słownie złotych brutto: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) brutto z funduszu prewencyjnego PZU SA zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczenie ich rozmiarów i następstw polegające na dofinansowaniu instalacji lub zakupu urządzeń lub wyposażenia zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzenia losowego lub zabezpieczających przed nim.
 
Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego : ssaki elektryczne, pulsoksymetry, reduktory do butli tlenowych i dozowniki do tlenu.?
 
DZIĘKUJEMY ?