ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Miesiąc: marzec 2020

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w  Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

RPMA.06.01.00-14-9981/17 pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Zakupiono sprzęt medyczny  i RTG.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w  Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie dźwigu osobowego. Celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów PCZ, co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i poprawi standard życia pacjentów poprzez większą dostępność do usług zdrowotnych tym specjalistycznych badań medycznych. Doposażenie i modernizacja gabinetów POZ i AOS oraz rehabilitacji onkologicznej i kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny, umożliwiający diagnostykę w miejscu zamieszkania chorego lub w bezpośredniej jego bliskości, pozwoli uniknąć wydłużonych hospitalizacji i wpisze się w kompleksowość świadczeń medycznych oraz przystosuje podmiot do założeń opieki koordynowanej. Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 6.1 RPO WM, jest zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych, o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach.

Wartość projektu ogółem: 5 831 464,99 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 4 438 851,99 zł

Zakupiono sprzęt medyczny i tomograf.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w  Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość  i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówki objęte projektem, w szczególności w zakresie POZ i AOS. Przyczyni się to do obniżenia niekorzystnych trendów demograficznych. Wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwi pacjentom szybką diagnostykę w bezpośredniej odległości id swojego miejsca zamieszkania na poziomie opieki ambulatoryjnej bez konieczności diagnostyki w warunkach szpitalnych, która skutkuje czasową biernością pacjenta na rynku pracy. Projekt dostosowuje placówki do wprowadzenia opieki koordynowanej. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu otwockiego dotyczące dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, w krótkim terminie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Wartość projektu ogółem: 4 947 506,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 3 934 004,80 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny i mammograf.

więcej
Skip to content